Saturday, November 21, 2015

Die Buchstaben!Sind diese Wörte richtig Buchstabiert?  Ich habe sehr schnell getippt! --rsb

• Masc. > Fem. - Neutral PL Plural        ------------------    Das Alphabetlied   ----------------- Name

A
• Apfel       • Affe     e: Ameise        -Auto        e: Ananas     _ Amerika       e: Ampel       • Astronaut    
B
e: Banana   • Bär    • Bagger     • Ball        • Bart       • Besen      • Blume     - Brot
C
- Chamäleon        • Clown      • Comic      • Cowboy    e: Chemie      - Cello      e: CD       _China
D
• Delfin   e: Dose     • Drache   - Dreirad   • Drachen     • Dackel  - Dromedar   e: Drei
E
• Esel         - Eimer       e: Eisenbahn     •  Engel        e: Ente      -Ei    -  Einrad            e: Erde
F
• Fußball      •  Freund   - Flugzeug      - Fahrrad    • Finger   •  Fisch e: Familie   e: Feuerwehr
G
• Golf  - Gold   e: Gießkanne       e: Gitarre    -  Grün - Glas     - Gras       • Gartenzwerg
H
• Hafen      - Herz     e: Hand     • Hase  - Hotel    -  Haus       e: Hexe    - Holz
I
•  Igel   • Indianer _Italien   e: Insel     • Iglu       -Insekt     _  Indien    • Ingwer
J
• Jäger   e: Jacke    e: Jahreszeit        • Jaguar   e: Jeans    • Junge      • Joker   _Japan
K
e: Kerze    • König    • Kapitän    e: Katze   - Karussell     • Koch      • Kürbis     • Kaktus
L
 • Lehrer   e: Lampe     e: Lila     •  Löwe     e: Libelle        • Lastwagen    • Löfel    • Luftballon
M
e: Milch     e: Maus     e:  Mauer   e: Mütze   • Mais   e: Möhre    • Muschel  e: Mühle
N
• Norden      e: ;Nase    • Nuß     e: Neun     e: Nacht   e: Nonne     • Nordpol          - Netz
O
e: Orgel           -  Osterei         • Omnibus           > Orange       • Oktopus        - Obst          • Ofen             • Ohrring
P
•Pinguin           - Pferd          >Perle             >Puppe             > Polizei           > Palme         • Papst              • Pirat
Q
e: Qualle  - Quad  e: Quaseltante  - Quilte     • Quark  - Quadrat    e: Qwetschkommode e: ;Quelle
R
•Ritter  • Reifen   e: Rot     e: Rakete            •  Räuber          • Rennwagen         •  Ring         • Regenbogen
S
- Schaf         • Spiegel       >Sonne     >Seifenblase        > Schlange         • Stuhl         > Schnecke         > Sieben
T
e: Tafel   e: Tasse   - Telefon        • Tisch            • Teppich          PL  Trommel    • Tannenbaum   e: Torte
U
• Umhang      • Ungeheuer   e: Unterhose    • Umschlag    e: Uhr   • Uhu    e: Uniform       - U-Boot
V
• Vater    e: Vase      e: Violett   e: Vier         • Vogel    •Verbrecher    e: Violine         • Vulkan
W
e: Waage        - Wasser    e: Wolke            • Wecker      e: Weiß    -Werkzeug       • Wald           • Wind
X
- Xylophon      • Boxer    e: Hexe       •  Fox         (x2)
Y
• Yeti          - Yoga     e: acht    e: Yuccapalme       (x2)
Z
• Zaun   • Zauberer   e: Zitrone     - Zebra    • Zwilling   • Zoo     - Zelt     e: Zwiebel
Ä   
_Ägypten  -Mädchen    • Bär      ähnlich         e: Ähre    •  Äquator       • Säbel            • Käse
Ö   
- Österreich     - Öl      • König    • Löwe       e: Flöte       •  Mönch        • Öffner    e: Möhre
Ü   
-Überraschungsei e: Mütze e: Überschwemmung •Übeltäter e: Überwachung  e: Küche 
e: Mühle e: Überwinterung

Was bedeuten diese Woerter?

No comments:

Post a Comment